הארה תכניות העשרה בעמ - תקנון המועדון

תקנון מועדון התעופה כפר סבא


 1. כל משתתף בפעילות המועדון מקבל על עצמו את התקנון כפי שמופיע במסמך זה מעצם הרשמתו למועדון ומילוי טופס ההצטרפות.
 2. רשאים להשתתף במועדון תלמידים מכיתה ג' ומעלה, עד מבוגרים.
הרשמה:
 1. נרשם למועדון הנו משתתף שהסדיר את ההרשמה והתשלומים על פי תנאי ההרשמה המקובלים בכל אחד משלושת הגורמים להלן:
  1. תשלום עבור דמי חוג חודשיים, לעיריית כפר סבא, בסך ₪310 לחודש.
  2. תשלום עבור חומרים, לחברת הארה תכניות העשרה, בסך ₪295 לשנה.
  3. דמי פעיל לקלוב התעופה, בסך ₪280 לשנה.
 2. ידוע לנרשם כי, באחריותו כל גורם, חיוב, הוצאת הקבלה, הרישום הזיכוי ועמידה בתנאים שמפורסמים על ידו. על הנרשם, במקרה הצורך, לפנות לגורם המתאים לצורך בירורים.
חומרים:
 1. המועדון מספק באופן שוטף את הנדרש לבניית הטיסנים המותווים בתוכנית המועדון: לוחות וקורות בלזה, דבק אליפטי, ניירות אורז, ציפוי דופ, דבקים מהירים.
 2. הציוד אינו כולל – ציוד רדיו, מנועים, ציוד אלקטרוני, סוללות, דלקים, מתקני צינוח, פלדות, ציפויים, ציוד למיתקון רדיו. ציוד זה ככל שידרש הנו באחריות החניך בלבד.
פעילות במועדון:
 1. נרשם במועדון זכאי להשתתף בחוג שבועי המתאים לו ביותר, בהתייעצות עם הרכז, שימשך שעתיים למתחילים ו שלוש שעות למתקדמים. באחד מימי הפעילות של המועדון על פי המפורסם בתחילת שנת הפעילות.
 2. הגעה למועדון בנעליים סגורות, תוך שמירה על כללי הבטיחות במלואם.
 3. שימוש במכונות על ידי מדריכים שהוסמכו לכך בלבד.
 4. המועדון יקבע את התכנית השנתית לכל משתתף. על ההורה חלה החובה להכיר את הטיסנים הנבנים על ידי החניך ואת ההשקעה הנדרשת בהם- אימונים, רכישת ציוד, תמיכה. הורה שאינו מעוניין בהתוויה המקצועית, יודיע על כך לרכז המועדון.
 5. פעילות מחוץ למועדון כגון: סיורים, תחרויות, הטסות במנחתים, יוסדרו ויאורגנו על ידי המועדון והנם בתשלום נוסף.
מועדי הפעילות:
 1. המועדון יעבוד בימים בשבוע, שיפורסמו מעת לעת, על פי כמות הקבוצות המתקיימות בו ובהתאם לצורך.
 2. הפעילות תתקיים על פי לוח חופשות בתי הספר. בכל יום בשבוע בו מתקיימים לימודים יפעל גם המועדון.
פרישה:
 1. ניתן לפרוש מהמועדון עד סוף חודש פברואר באמצעות הודעת פרישה כאן. במקרה של פרישה יופסק החיוב החודשי למועדון, ותזוכו באופן יחסי לתקופה על החומרים ודמי הפעיל.
קייטנות ופעילות קיץ:
 1. המועדון רשאי, אך לא חייב, לקיים ימי פעילות מיוחדים במסגרת חופשות בתי הספר וחופשת הקיץ. ככל שתתקיים פעילות שכזו יפורסמו הפרטים המלאים מראש.
 2. נרשם לתחרות קלוב התעופה, יפעל על פי הנחיות מנהל התחרות, ישלם דמי רישום לתחרות עבור קה"ל, ועלות אוטובוס והדרכה להארה תכניות העשרה.
 3. נרשם לתחרות חייב כי יהיה ברשותו אישור רופא על פי חוק הספורט. לא תתאפשר יציאה ללא כן.
הדרכה במועדון:
 1. רשאים להדריך במועדון, בשכר, מדריכים שהנם בוגרי קורס המדריכים, בצעו שנת סטאז' והוסמכו,גילם מעל 15 שנים וניתן לשבץ להם קבוצה של לפחות 6 משתתפים. סדר השיבוץ יעשה על פי שיקול דעת רכז המועדון. בשיקולים ילקחו בין היתר: רמה מקצועית, יכולות הדרכה, תרומה קודמת למועדון, ניסיון קודם בהדרכה במועדון עובר לקבלת שכר.